Reklamační řád

Úvodní strana > Vše o nákupu >> Reklamační řád

1. Úvod

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona a činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem.

Záruční doba může být u některých značek prodloužena příp. doplněna dalšími výhodami. Podmínky stanovuje zastoupení dané značky pro ČR.
Na zboží používané pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje zastoupení dané značky pro ČR. Záruční doba uvedená v našem e-shopu je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).

Neprodleně po obdržení zásilky - zboží je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. Pokud kupující zjistit závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na email info@kolanaauto.cz. Zaměstnanci prodejce s kupujícím reklamaci okamžitě projednají. Oznámení je třeba učinit okamžitě a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží, přičemž uplynutím této doby se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak kupující neučiní, vystavujete se nebezpečí, že jeho reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

2. Místo uplatnění reklamace

Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje v reklamačním oddělení firmy provozovatele internetového obchodu. Jde-li však o zboží které je třeba reklamovat v autorizovaném servisním středisku značky, uplatní kupující právo na opravu věci u tohoto servisu. Pro uznání záruční opravy výrobku v autorizovaném servisu je nutné doložit vadný výrobek s přesným popisem závady, řádně vyplněný a potvrzený záruční list od výrobce (byl-li součástí dodávky) a doklad o nákupu zboží. Nevyplněný záruční list je neplatný.

Pokud byl záruční list (ZL) povinnou součástí výrobku, a tento bude zaslán na reklamaci bez ZL, nemůže být reklamace uznána.

3. Způsob uplatnění reklamace

Reklamuje-li kupující výrobek s vlastním servisem (viz záruční list výrobku), je VŽDY nejrychlejším způsobem zaslání vadného výrobku přímo do autorizovaného servisu. Adresy autorizovaných servisů jednotlivých značek najdete také na stránkách výrobců nebo na záručním listě.

V ostatních případech kupující uplatní reklamaci protokolárním předáním vadného zboží na prodejně společnosti, případně tedy zasláním vadného zboží (nikoli dobírkou!) spolu s kopií faktury a dalšími doklady na adresu prodejny společnosti.

Reklamované zboží kupující zašle na adresu společnosti či prodejny prostřednictvím České pošty či jiné doručovací společnosti, a to běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (PPL, DPD a pod.). Pokud bude reklamace zaslána dobírkou nebude tato zásilka prodávajícím přijata. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.

Pro uplatnění reklamace je třeba: 

  • doložit doklad o nákupu zboží (faktura-daňový doklad, dodací list)  
  • záruční list reklamovaného výrobku, námi řádně vyplněný (v některých případech nahrazuje dodací list záruční) - typ výrobku, sériové číslo pokud jej výrobek má, datum prodeje, razítko, podpis  
  • Originální obal (pokud není možné použít obal originální použijeme obal vyhovující)  
  • přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

Záruční oprava:

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodejce se zákazníkem nedohodnou na lhůtě delší.

Upozornění: Pokud se jedná o zboží, ke kterému se vztahují reklamační podmínky autorizovaného servisu, není možné reklamaci vyřídit bez písemného vyjádření autorizovaného servisu, proto vždy nejprve kontaktujte autorizovaný servis

Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace pokud možno ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech bez zbytečného odkladu na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či autorizovaného servisu, tedy doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel - osobním předáním nebo poštovním balíkem).

Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se však takového vyřízení své reklamace nemůže domáhat).

Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.

Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle či pobočce společnosti od kupujícího a tento souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.

Zboží zaslané do reklamace bude kupujícímu opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude kupujícímu na náklady prodejce zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího).

Placená oprava:

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude kupující obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava v takovém případě provedena nebude.

4. Shoda s kupní smlouvou

V případě, že při převzetí zboží kupujícím není toto ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu, odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buďto výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.9.2012 a platí na území České republiky.