Obchodní podmínky

Úvodní strana > Vše o nákupu >> Obchodní podmínky
  • Vaše osobní data využíváme jen a výhradně k zajištění logistiky objednaného zboží nebo ke komunikaci přímo s Vámi. Neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím osobám vyjma Vámi zvolené spediční společnosti, která Vám bude objednané zboží dodávat!
  • Máte možnost nám nepoužité zboží vrátit v původním obalu do 14 dní od jeho převzetí bez udání důvodu, rozhodující je datum odeslání zboží zpět prodávajícímu v termínu 14 dní od data převzetí.
  • Kupující je povinen zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů, kompletnost celé dodávky zboží, v opačném případě toto neprodleně oznámit přepravci samotnému, případně balík nepřebírat
  • K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 Provozovatelem internetových stránek www.nejlevnejsi-aludisky.cz je Michal Růžička, U Krupské silnice 1367, 29421 Bělá pod Bezdězem. Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby navštívící tyto stránky (dále jen 'Uživatelé').

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití

 Při uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými českými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Zadáním Vašich osobních údajů při registraci uživatele na serveru www.nejlevnejsi-aludisky.cz dáváte souhlas se zpracováním těchto údajů v míře nezbytné pro fungování internetového obchodu. Vaše data využíváme k zajištění logistiky objednaného zboží, ke komunikaci přímo s Vámi a případně k zasílání nových informací z naší nabídky a služeb. Naše firma neposkytuje Vaše osobní údaje třetím osobám vyjma Vámi zvolené spediční společnosti, která Vám bude objednané zboží dodávat.

Rozhodnete-li se zpracování a uložení osobních údajů odmítnout, máte možnost realizovat objednávku prostřednictvím telefonů 604 526 523, 604 532 845 , Vaše údaje budou použity jednorázově jen pro uspokojení konkrétní objednávky a nebudou archivovány.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Jak si vybrat zboží. Zboží si můžete vybrat buď prohlížením katalogu (v menu vyberte kategorii), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, znáte-li například název zboží nebo jeho část. Elektronickou objednávku dokončíte vyplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři a potvrzením objednávky. Takovéto potvrzení je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky. Objednávka je zároveň návrhem smlouvy, která je uzavřena doručením potvrzujícího emailu s údaji o obchodní firmě prodávajícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

IV. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.nejlevnejsi-aludisky.cz jsou včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VI. - Podmínky dodání zboží. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).

V. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku běžet pracovním dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku III. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny, termíny dodání jsou informativní závislé na dodacích lhůtách dodavatelů. Dodání zboží vč. služeb je v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.

VI. Záruka a servis

  • Záruka na dodávané zboží je 24 měsíců a plyne od data vystavení faktury.
  • Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů.
  • Místa, kde lze uplatnit reklamaci si domluvte písemně či telefonicky: info@nejlevnejsialudisky.cz, nebo na telefonu 604 526 523
  • K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně příslušenství.

VII. Odstoupení od smlouvyKupující/spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO) má právo podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem info@nejlevnejsialudisky.cz, nebo na adresu www.nejlevnejsi-aludisky.cz, U Krupské silnice 1367, 294 21 Bělá pod Bezdězem s uvedením čísla objednávky a faktury. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí, tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. (zboží odeslané na dobírku nebude kupujícím převzato a bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). Bližší informace na tel. 604 526 523. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. Dovolujeme si zdvořile požádat o specifikaci důvodu pro odstup od smlouvy. Tato informace není povinná a nebude mít žádný vliv na platnost odstoupení, slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Děkujeme. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající zašle v takovém případě kupujícímu do 15-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího na základě písemně potvrzeného dobropisu. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
e) na dodávku novin, periodik a časopisů
f) spočívající ve hře nebo loterii

Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení. Kupující, který není spotřebitelem dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ( nakupuje toto zboží na IČO ), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,Obchodní zákoníkv platném znění, za podmínek tam uvedených.

VIII. Zpětný odběr pneumatik

Vámi zakoupené opotřebované pneu u www.nejlevnejsi-aludisky.cz lze vrátit na sběrné místo určené ke zpětnému odběru použitých pneu. Adresu sběrného místa Vám sdělíme prostřednictvím emailu info@nejlevnejsialudisky.cz či telefonicky na tel. 604 526 523. Nutno doložit dokladem o koupi!

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.
Prodávající bude kupní smlouvu archivovat v elektronické formě po dobu: 5 let. Takto archivovaná smlouva není přístupná třetím osobám.